جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 351قانون مدنی راجع به مواردی است که موردمعامله کلی وصادق بر افرادعدیده ومثلی باشدوبنابراین اگرموضوع معامله غیرمثلی (مثلاچهار راس گاو)بوده وسندمدرکیه هم حاکی باشدکه گاوهاموجودبوده انداستنادبه ماده مزبورصحیح نیست وتعیین نشدن رنگ وسن گاوهادرسندموجب بطلان معامله نخواهدبودمگراینکه معلوم گرددحین معامله گاوهاوجودنداشته ویانزد خریدارمجهول بوده اند.
حکم شماره 344-26/1/26شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
344
تاریخ تصویب :
1326/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :