جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص باقیمانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع تصویب‌نامه 19717/ت37248هـ شماره202076/ت40467کوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 26/8/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11979/1 مورخ 2/5/1387 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ باقیمانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع تصویب‌نامه شماره 19717/ت37248هـ مورخ 11/2/1386 در اختیار واگذارنده اعتبار (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل (که توسط واگذارنده اعتبار انتخاب می‌گردد) و ضوابط موضوع تصویب‌نامه یادشده مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخشهای غیردولتی قرار گیرد. این حکم شامل آیین‌نامه‌های اجرایی بند (خ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 27454/ت29049هـ مورخ 1/6/1382 ، بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 27454/ت29049هـ مورخ 1/6/1382، بند (ح) تبصره(14) قانون بودجه سال1383 کل‌کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 6065/ت30450هـ مورخ 26/2/1383، بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 3844/ت32762هـ مورخ 28/1/1384 و بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 89899/ت34767هـ مورخ 28/12/1384 نیز می‌باشد.
2ـ با توجه به جریان واگذاری شرکت مخابرات ایران، بررسی و تصویب طرحها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه ( تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، نوع تضمینات و گردش کار و نظارت بر حُسن اجرا بر عهده شورای راهبری تسهیلات برای طرحهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات متشکل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو نفر از معاونان وزارت به انتخاب وزیر خواهدبود.
3ـ بانک‌عامل موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این تصویب‌نامه را به شورای راهبری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گزارش نماید.
4ـ وزارتخانه‌هایی که شرکتهای دولتی زیرمجموعه آنها دارای وجوهی مشابه وجوه موضوع این تصویب‌نامه هستند مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 29/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18617
تاریخ تصویب :
1387/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :