جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

لغو قسمت انتهایی بند (الف) و بند (ب) تصویب‌نامه موضوع خروج سیمان از سبد حمایتی و تعهد کارخانجات مبنی بر حفظ قیمت مصرف‌کننده سیمان شماره202013/ت39943ک

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 48666/ت40175 هـ مورخ 4/4/1387 تصویب نمودند:
1ـ قسمت انتهایی بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52555/ت39943هـ مورخ 10/4/1387، موضوع « الزام کارخانجات تولید‌کننده سیمان به توزیع کل سیمان تولیدی خود در بازار داخلی» و همچنین بند (ب) تصویب‌نامه یادشده موضوع « تعیین عوارض صادرات سیمان به ازاء هر تن یک میلیون (1.000.000)ریال» لغو می‌گردد.
تبصره ـ رعایت قیمت مقرر در بند (الف) تصویب‌نامه یادشده برای فروش در بازار داخلی همچنان ضروری و شرط برخورداری از مزایای این تصویب‌نامه است.
2ـ صادرات سیمان صرفاً در بسته‌بندیهای مخصوص صادرات، با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مجاز خواهدبود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 29/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18617
تاریخ تصویب :
1387/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
موضوع :