جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرنوشته مدرک دعوی حکایت ازوقوع بیع وتادیه وجه آن نمایدو انتساب آن به خوانده نیزمحرزباشدفسادمعامله محتاج به اثبات خواهدبود نه صحت آن چه مطابق ماده 223قانون مدنی هرمعامله ای که واقع شودمحمول بر صحت است مگرفسادآن معلوم شود.
حکم شماره 1462-31/6/17شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1462
تاریخ تصویب :
1317/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :