جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به بند (5) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت شماره201660/ت40695هـ

دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/10/1387 بنا به پیشنـهاد دفتـر هیئت دولـت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به بند (5) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت‌دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 27616/ت100هـ مورخ 28/2/1387 الحاق می‌گردد:
« تبصره ـ ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات تفویضی، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 158816/ت38857هـ مورخ 1/10/1386 و شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 و همچنین تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و اصلاح آنها، موضوع تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 موافقت حداقل سه نفر از وزرای عضو کمیسیون یادشده می‌باشد».
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18617
تاریخ تصویب :
1387/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :