جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
تاخیردرتسلیم مبیع موجب فسخ یاانفساخ معامله نیست تاخریدار بتواندبدوامطالبه ثمن نمایدبلکه فروشنده الزام به تسلیم می گرددچنانکه الزام ممکن نشدحق فسخ حاصل خواهدشد.
حکم شماره 1108-14/7/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1108
تاریخ تصویب :
1327/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :