جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اعطای مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/5)ریال تسهیلات برای شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شماره202690/ت40982ک

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 2/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 22470/020 مورخ 4/7/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند « الف» ماده (10) قانون بـرنامه چهارم توسعه اقتـصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمودند:
مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/5) ریال معادل سقف تسهیلات مصوب برای شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی از محل اعتبارات جدول شماره (2) پیوست آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 موضوع تصویب‌نامه شماره 53658/ت39872هـ مورخ 12/4/1387 به جدول شماره (3) پیوست آیین‌نامه اجرایی یادشده منتقل می‌شود، مشروط به اینکه تسهیلات یادشده صرفاً به نهاده‌های بخش کشاورزی موضوع ردیف (2ـ 520000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور اختصاص یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 28/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18619
تاریخ تصویب :
1387/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :