جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
برفرض وقوع معامله عدم ثبوت قبض ثمن صرفاموجب رفع اثرازمعامله نخواهدبود.
حکم شماره 2105-30/9/17شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2105
تاریخ تصویب :
1317/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :