جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام شماره9365/87/1

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره9365/87/1 ـ 13/11/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام

به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تأمین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حکم دادگاههای مجری حکم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تأمین موضوع تبصره2 ماده مزبور اخذ نمایند.
رؤسای کل دادگستری‌های استانها مکلف به حُسن اجرای بخشنامه می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18625
تاریخ تصویب :
1387/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :