جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « شورستان علیا» از توابع دهستان الموت بالا بخش رودبار الموت شهرستان روستای « شورستان سفلی» شماره212140/ت40719ک

به روستای « شورستان»

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 15/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 72260/42/4/1 مورخ 10/6/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ روستای « شورستان علیا» از توابع دهستان الموت بالا بخش رودبار الموت شهرستان قزوین با روستای « شورستان سفلی» از توابع همین بخش به یک روستای واحد تبدیل و به عنوان روستای « شورستان» شناخته می‌شود.
2ـ روستاهای « آقاگیر»، « اکبرآباد» و « چاله» مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان « الموت بالا» بخش رودبار الموت شهرستان قزوین منتزع و به دهستان « حصار خروان» بخش محمدیه شهرستان البرز الحاق می‌گردند.
3ـ روستای « حیله رود» مطابق نقشـه 250000/1 پیوست که تأییـد شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان کوهپایه غربی بخش مرکزی شهرستان آبیک منتزع و به دهستان « حصار خروان» بخش محمدیه شهرستان البرز الحاق می‌گردد.
4ـ روستای « حسن‌آباد کلج» مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان بشاریات غربی بخش بشاریات شهرستان آبیک منتزع و به دهستان « نصرت‌آباد» بخش مرکزی شهرستان البرز الحاق می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18627
تاریخ تصویب :
1387/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :