جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

آیین‌نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی (بهینه سازی مصرف انرژی) شماره212343/ت41029هـوزارت نیرو ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/54965 مورخ 5/6/1387 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی (بهینه‌سازی مصرف انرژی) را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی (بهینه سازی مصرف انرژی)

ماده1ـ سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) مجاز است اعتبارات پادار شده سالهای قبل طرح یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی (بهینه سازی مصرف انرژی) به شماره طبقه‌بندی (40618005) قانون بودجه سال 1387 کل کشور و اعتبارات مشابه سالهای آینده را براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با وزارت نیرو شامل مطالعه و پژوهش، تعیین اولویت افزایش کیفیت تجهیزات، بررسی پیشنهادهای واصل شده و اعطای یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض به طرحهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی و لوازم برق پربازده هزینه نماید.
ماده2ـ میزان اعطای یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده یا کمک بلاعوض به هر پروژه و چگونگی پرداخت تسهیلات و توجیه پروژه‌ها و اخذ وثیقه توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو (رئیس)، وزارت صنایع و معادن، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین می‌گردد.
ماده3ـ طرح یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی (بهینه‌سازی مصرف انرژی) غیرانتفاعی بوده و کلیه پرداختهای انجام شده به حساب هزینه قطعی منظور خواهدشد.
ماده4ـ دبیرخانه طرح (سازمان بهره‌وری انرژی ایران) موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملیات طرح را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18627
تاریخ تصویب :
1387/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت صنایع
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :