جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع مقابله با آثار ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت شماره212293/ت40580هـوزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزیمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 16435/020 مورخ 15/5/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
در بند (3) تصویب‌نامه شماره 51225/ت40176هـ مورخ 9/4/1387 بعد از واژه « وزیران» عبارت « جهاد کشاورزی،» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18627
تاریخ تصویب :
1387/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :