جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری نهمین گردهمایی بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر شماره216767/ت41569کوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 23/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 8297/16 مـورخ 16/9/1387 وزارت علوم، تحقیـقات و فناوری و به استناد تبصـره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری نهمین گردهمایی بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است.
2ـ دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته‌است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هـزینه‌های شخـصی مربـوط توسـط متقاضیان شـرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18631
تاریخ تصویب :
1387/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :