جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین‌المللی تنظیم خانواده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی شماره216763/ت41408ک
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 23/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 323568 مورخ 27/8/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نموند:
1ـ برگزاری گردهمایی بین‌المللی تنظیم خانواده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است.
2ـ دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته اسـت، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هـزینه‌های شخـصی مربـوط توسـط متقـاضیان شـرکت در گـردهمایـی پرداخت می‌شود.
این تصویـب‌نامه در تـاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18631
تاریخ تصویب :
1387/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :