جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
دادگاه نمی تواندبه استناداظهارات اخیرانتقال دهنده مبنی بر واگذاری موردمعامله به انتقال گیرنده اولی موردراباقسمت 2ازماده 23 قانون ثبت تطبیق کرده ودرنتیجه اظهارات مزبوررابعدازتاریخ معامله دیگری که بایک نفردیگربعمل آمده برضررشخص اخیروبرخلاف ماده 1278قانون مدنی نافذبداندبعلاوه شق 2ازماده 23مزبورناظربه صورتی است که انتقال دهنده بعدازانقضای مدت خیارمالکیت قطعی انتقال گیرنده راکتباتصدیق نمایدنه اینکه بعدازگذشتن چندین سال ازانقضای مدت حق استردادمعامله قبلی واقدام انتقال دهنده به معاملات دیگروتصرف انتقال گیرنده اخیردر موردمعامله انتقال دهنده بعنوان شهادت دردادگاه حاضرشده وضمن شرح قضیه مالکیت انتقال گیرنده اولی راتصدیق کند.
حکم شماره 1781-19/10/25شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1781
تاریخ تصویب :
1325/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :