جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

رأی شماره626 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شماره هـ/87/560تاریخ: 17/9/1387
شماره دادنامه: 626
کلاسه پرونده: 87/560
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شکرالله حدادی پیغان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/846 موضوع شکایت آقای شکراله حدادی‌پیغان به طرفیت اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به خواسته برقراری مجدد فوق‎العاده ویژه به شرح دادنامه شماره 256 مورخ 6/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برقراری فوق‎العاده ویژه 35 درصد برای جذب و نگهداری کارکنان شاغل می‎باشد و شاکی بازنشسته گردیده و صدور حکم کارگزینی جهت 35 درصد فوق‎العاده بدون رعایت تشریفات قانونی حقوق مکتسبی برای شاکی ایجاد نمی‎نماید، علیهذا با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت صادر می‎شود. ب ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/160 موضوع شکایت آقای محمدرضا منصوری به طرفیت اداره کل امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی به خواسته درخواست ابقاء و پایداری حکم شماره 18885/3000/105 مورخ 6/11/1383 کارگزینی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به شرح دادنامه شماره 206 مورخ 29/2/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکی اعلام می‎دارد در سال 1383 پس از اظهار نظر هیأت ممیزه و دارا بودن امتیاز لازم مبادرت به صدور حکم فوق‎الذکر گردیده و ماهیانه 35% فوق‎العاده ویژه دریافت می‎نمودم تا اینکه در زمان بازنشستگی به استناد نامه شماره 5310407 مورخ 23/12/1383 مدیریت نظارت مالی و امور ذیحسابها فوق‎العاده ویژه قطع گردیده است، تقاضای رسیدگی دارد. مشتکی‎عنه پاسخ داده که به لحاظ اینکه در صدور ابلاغ مورخ 6/11/1383 رعایت تشریفات هیأت ممیزه نگردیده است، لذا حکم شاکی لغو گردیده است. شعبه با توجه به اینکه مطابق برگ 9 پرونده که ضمیمه است به استناد تایید هیأت ممیزه و دارا بودن 660 امتیاز حکم مورد ادعای شاکی در خصوص 35 درصد فوق‎العاده ویژه صادر گردیده است و از 1/1/1383 لغایت 1/9/1384 در خصوص شاکی اجراء گردیده و لغو آن به لحاظ اینکه شـاکی بازنشسته گردیده و هیـأت ممیزه بلحاظ بازنشستگی اظهارنظر ننموده بـا حقوق مکتسب شاکی در تعارض است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مالیاتی به ابقا حکم و پرداخت 35 درصد فوق‎العاده ویژه صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 در باب برقراری و پرداخت فوق‎العاده ویژه به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، مفید جواز پرداخت فوق‎العاده مذکور به مستخدمین واجد شرایط در مدت اشتغال به خدمت آنان است و پرداخت آن توسط وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم از تاریخ بازنشستگی او که منحصراً ذیحق به دریافت حقوق بازنشستگی است، مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 256 مورخ 6/3/1386 شعبه شانزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18631
تاریخ تصویب :
1387/9/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :