جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

رأی شماره801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق سنوات سربازی هنگام بازخریدی شماره هـ/87/759تاریخ دادنامه:13/11/1387
شماره دادنامه: 801
کلاسه پرونده: 87/759
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2526 موضوع شکایت آقای شکیب ملائی‌کوزه‎کنان به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته الزام مشتکی‎عنه به محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی به شرح متن دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه شماره 2196 مورخ 21/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات ماده 82 از قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 مجلس شورای اسلامی مدت خدمت وظیفه عمومی جهاد جزء سنوات خدمت وی محسوب خواهدشد نه مدت خدمت وظیفه عمومی غیرعضو جهاد و نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات بند یک ماده 36 از قانون مرقوم همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده‎اند، عضو نامیده می‎شوند، بنابراین در مانحن فیه با عنایت به درخواست بازخریدی شاکی در مورخ 15/9/1386 قطع نظر از اینکه شاکی نسبت به دریافت مبلغ بازخریدی بدون درج سنوات خدمت سربازی توافق کرده و باید ملزم به آن باشد چون شاکی همکار قراردادی مشتکی‎عنه موضوع بند (ب) ماده 36 از قانون مرقوم بوده لذا از شمول مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 14 از قانون کار و نیز ماده82 از قانون فوق‎الذکر خارج بوده می‎باشد از این رو دیوان مستنداً به مواد یاد شده حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/553
موضوع شکایت آقای سیدمهرداد موسوی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی به شرح دادنامه شماره 701 مورخ 4/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار مصوب 1383 و آیین‎نامه اجرایی آن قانون مصوب 1384 به ویژه تبصره یک و 2 ماده 3 آن که نحوه پرداخت حق بیمه ایام سربازی و بار مالی ناشی از آن را پیش‎بینی کرده است و مقرر گردیده بـه میزان هفت سی‎ام آن توسط بیمه شده و بیست وسه سی‎ام به وسیله دولت تادیه شود و با عنایت به ماده 95 قانون تأمین اجتماعی و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 43 مورخ 3/2/1385 و 1130 مورخ 20/10/1386 که مدت خدمت نظام وظیفه کلیه مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی قبل و بعد از اشتغال را صرف نظر از نوع رابطه استخدامی آنان با سازمان متبوع قابل احتساب در سوابق خدمتی آنها تلقی نموده است با وصف مذکور چون وضعیت خدمتی شاکی از شمول قوانین مذکور خارج نمی‎باشد و از طرفی سازمان مشتکی‎عنه علیرغم تکلیف قانونی نسبت به پرداخت سهم خود از حق بیمه موصوف به سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی بعمل نیاورده است، لذا شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و حکم به ورود آن و الزام سازمان مشتکی‎عنه به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و احتساب آن در حق بازخریدی شاکی به شرح درخواست شده را صادر و اعلام می‎نماید. ج ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/228 موضوع شکایت آقای سیدحمیدرضا مهدویان فر به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی و الزام خوانده به محاسبه آن به شرح دادنامه شماره 901 مورخ 12/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب رأی شماره 43 مورخ 3/2/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمولین قانون تأمین اجتماعی شاغل در شرکتهای دولتی از جمله شرکت طرف شکایت استحقاق برخورداری مزایای ناشی از احتساب سابقه خدمت سربازی پس از پرداخت حق بیمه آن ایام و دریافت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی را دارا می‎باشند و نوع وضعیت استخدامی شاکی تاثیر در مشمولیت مقررات ذکر شده در خصوص شاکی به لحاظ عدم ارتباط موضوع رابطه استخدامی با خواسته شاکی بنحو موصوف ندارد و در هر شرایط استخدامی به مجرد مشمولیت به قانون تأمین اجتماعی دستگاه متبوع مکلف به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و دریافت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی مـی‎باشد لذا صرف قراردادی بودن شاکی موجب سلب حقوق موضوع خواسته نیست و به همین جهـت حکم به ورود شکایت و الزام به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و احتساب در حقـوق بازخریدی شاکی صـادر و اعلام می‎گردد. هـیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریـخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به تبصره یک ماده 14 قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون مذکور و ماده 95 قانون تأمین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی‎اطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه قابل احتساب است. بنابراین دادنامه شماره 701 مورخ 4/3/1387 شعبه نهم و دادنامه شماره 901 مورخ 12/10/1386 شعبه دهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18635
تاریخ تصویب :
1387/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شركت پشتیبانی امور دام كشور
موضوع :