جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درمعاملات باحق استرداددرصورتی که به موارداستثنائی ماده 33قانون ثبت اسنادتطبیق نمایدحق تقاضای ثبت باانتقال گیرنده است والاانتقال گیرنده مستحق درمطالبه اصل وجه معامله بااجورعقب افتاده وخسارت تاخیر خواهدبودبنابراین اگردادگاه تقاضای ثبت انتقال دهنده رانظربه قباله بیع شرطی صحیح نداندبایدمعلوم کرده باشدکه ازباب انطباق به کدام مورداز موارداستثنائی ماده مزبوربوده است .
حکم شماره 973-5/7/24شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
973
تاریخ تصویب :
1324/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :