جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

رأی شماره789 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه بازنشستگی نافی حقوق مکتسبه کارمند در زمان اشتغال نمی‌باشد شماره هـ/87/804تاریخ: 8/11/1387
شماره دادنامه: 789
کلاسه پرونده: 87/804
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم اعظم السادات سیدصالح.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 تجدیدنظر و 11 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه 11 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1856 موضوع شکایت خانم فاطمه صمدی به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته، یک گروه تشویقی به شرح دادنامه شماره 863 مورخ 19/7/1385 چنین رأی صادر نموده است، شاکی مدعی هستند، چون طبق مصوبه هیأت وزیران به کارکنانی که پس از سال 1382 کارمند نمونه انتخاب گردند یک گروه تشویقی تعلق می‎گیرد و در سال 1383 قبل از بازنشستگی به عنوان کارمند برتر شناخته شده است در نتیجه استحقاق اخذ یک گروه تشویقی را دارد. طرف شکایت در لایحه شماره 289 مورخ 3/3/1385 اعلام داشته است، احراز نمونه بودن کارمند در سال 1383 و قبل از بازنشستگی بوده است، ولی اجرای گروه تشویقی بابت لیاقتهای ویژه از تاریخ 16/6/1384 می‎باشد و شاکی در این تاریخ شاغل نبوده‎اند لذا رد شکایت یاد شده مورد استدعاست. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک علی‌الخصوص لایحه دفاعیه که احراز برتری کارمند را اعتراف دارند و با توجه به اینکه قبل از بازنشستگی استحقاق گروه تشویقی را داشته است و بازنشستگی بعدی نافی حق مکتسبه نمی‎باشد لذا شکایت را صحیح تشخیص و رأی به ورود شـکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/709 موضوع تجدیدنظرخواهی شرکت راه‎آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره 863 مورخ 19/7/1385 شعبه 11 دیوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 20/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که تنها مستمسک اداره تجدیدنظرخواه پاسخ استفساریه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به شماره 72887/907 مورخ 7/6/1385 می‎باشد که در آن اشاره شده تاریخ اجرای مزایای گروه تشویقی مزبور درباره مشمولان، از تاریخ ابلاغ بخشنامه، 16/6/1384 خواهد بود، لذا منعی برای استحقاق تجدیدنظرخواه در بهره‎مندی از گروه تشویقی به نظر نمی‎رسد و چون لایحه جدیدنظرخواهی متضمن ایراد و دفاع موثری نسبت به دادنامه معترض‎عنه نمی‎باشد و از طرفی بر کیفیت رسیدگی و رعایت تشریفات قانونی و قواعد آیین دادرسی نیز ایرادی مترتب نمی‎باشد، مستنداً به ماده47 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامه بـدوی را عیناً تایید و استوار می‎نماید. ج ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/906 موضوع شکایت خانم اعظم‌السادات سیدصالح به طرفیت شرکت راه‎آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعطاء گروه تشویقی بابت کارمند نمونه به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 29/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت اعلام نموده چون شاکی قبل از صدور بخشنامه در تاریخ 16/6/1384 بازنشسته شده و مصوبه مذکور درخصوص شاغلین قابل اجرا می‎باشد و این مطلب طی نظریه صادرکننده بخشنامه شماره 72887/907 مورخ 7/6/1385 مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است، اعطاء گروه تشویقی را شامل حال شاکی ندانسته و تقاضای رد شکایت وی را نموده است. با عنایت به مراتب گرچه در بند 4 بخشنامه اجرای مفاد آن را تا سال 1382 عطف بماسبق نموده و مشمولین واجد شرایط در سنوات قبل از تاریخ صدور بخشنامه منتفع اعلام نموده لیکن نظر به اینکه اصولاً مصوبات و چنین بخشنامه‎هایی در مورد شاغلین تصویب و اجرا می‎شود همچنان که در صدر بخشنامه موصوف اعطاء گروه تشویقی را جهت تقویت انگیزه، تشویق و حفظ و نگهداری افراد صاحب خلاقیت و ابتکار منظور نموده است و این امر دلالت برشمول بخشنامه برای شاغلین دارد و در مورد شاکی که قبل از صدور آن و در تاریخ 6/1/1384 بازنشسته گردیده قابل اجرا نمی‎باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض بین آراء فوق‎الذکر با توجه به محتویات آنها محرز به نظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه اعطاء گروه تشویقی معطوف به خدمات شایسته مستخدمین واجد شرایط دولت و در مقام قدردانی و تشویق آنان به واسطه ارائه خدمات برجسته است و در نتیجه تعلق آن مبتنی بر ایام اشتغال به خدمت و از مصادیق حقوق مکتسب قانونی می‎باشد که بازنشسـتگی نافی حـق مذکور نیـست، بنابراین دادنامه شمـاره 133 مورخ 20/3/1386 شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18635
تاریخ تصویب :
1387/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع :