جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

رأی شماره 791 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی احتساب مدت تحصیل فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی بهداشت شماره هـ/87/912که از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته‌اند بعنوان سنوات خدمت

تاریخ: 8/11/1387
شماره دادنامه: 791
کلاسه پرونده: 87/912
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: خانمها 1ـ افسانه رحمتی 2ـ مهناز مغیثی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 87/80 و 87/162 موضوع شکایت خانمها، فاطمه ممش‌خانی و مهین عباسی به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته احتساب مدت دو سال دوره آموزشی مدرسه عالی بهداشت به شرح دادنامه‎های شماره 1675 مورخ 28/7/1387 و 466 مورخ 27/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، مطابق تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1354 مدت تحصیل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی محسوب و حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغ از تحصیل صادر خواهد شد و در صورتی که دو برابر سالهای تحصیل خدمت نمایند، مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی منظور می‎شود و تبصره ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 موید این موضوع است و با استخدام قبل از تصویب قانون مذکور، احتساب ایام تحصیل منوط به سپردن تعهد محضری نمی‎باشد و اگر هم لازم بوده است مسئولین امر باید اقدام به اخذ تعهد می‎نمودند. ضمن اینکه منظور از اخذ تعهد انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل است که شاکی خدمت نموده است بنابراین خواسته موجه می‎باشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی و احتساب ایام تحصیل به عنوان سابقه خدمت صادر می‎گردد. ب ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه، 87/586 موضوع شکایت خانم افسانه رحمتی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب مدت دو سال ایام تحصیل در مدارس عالی بهداشت جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 917 مورخ 14/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال تحصیلی1354 وهمچنین قانون متعهدین خدمت به آموزش وپرورش مصوب1369 دراحتساب ایام تحصیل در مدارس عالی بهداشت به عنوان خدمت رسمی صرفاً ناظر بر فارغ التحصیلانی است که بدواً به استخدام آموزش و پرورش درآمده باشند و شامل افرادی که در سایر دستگاهها استخدام شده‎اند نمی‎باشد و هرچند متعاقباً به استخدام آموزش و پرورش منتقل شده باشند و اخیراً نیز در مقام رفع تعارض از آراء صادره از سوی شعب مختلف دیوان دادنامه‎ای در تاریخ 6/5/1387 از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر تایید نظریه مزبور صادر گردید. علیهذا به لحاظ اینکه مطابق سوابق موجود و تصویر اولین حکم کارگزینی، نامبرده بعد از فراغت از تحصیل در آموزش و پرورش استخدام نشده بوده شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مراتب مرقوم و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/576 موضوع شکایت خانم مهناز مغیثی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احتساب ایام دو سال مدت تحصیل مدرسه عالی بهداشت به شرح دادنامه شماره 891 مورخ 13/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره فوق‎الذکر دائر بر نداشتن تعهد محضری با عنایت به اینکه تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1354 و قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش (مواد 6 و 8) مصوب 1369 ناظر بر فارغ‌التحصیلانی است که بعد از فراغت از تحصیل به استخدام آموزش و پرورش درآمده باشند و چون نامبرده به استخدام آموزش و پرورش در نیامده بود و قانون شامل منتقلین بعدی نمی‎باشد، شکایت غیر وارد تشخیص و باستناد مواد مرقوم و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ حکم مقرر در تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1354 و تبصره ماده 7 قانون متعهدین خـدمت بـه وزارت آموزش و پرورش مصوب1369 منحصراً مبین جواز احتساب مدت تحصیل داوطلبان ورود به خدمت آموزش و پرورش در دانشسراهای مقدماتی و عالی با رعایت مقررات مربوط است و تعمیم و تسری آن به مدت تحصیل فارغ التحصیلان مدرسه عالی بهداشت که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخدام و به وزارت آموزش و پرورش منتقل شده‎اند، جواز قانونی ندارد و دادنامه‎های شماره891 مورخ13/5/1387 و 917 مورخ14/5/1387 مبنی بر رد شکایت شاکی صحـیح و موافق قانون است. ایـن رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالـت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18635
تاریخ تصویب :
1387/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :