جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

رأی شماره 795 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تکلیف ادارات دولتی به استخدام افرادی که در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند شماره هـ/87/914تاریخ: 8/11/1387
شماره دادنامه: 795
کلاسه پرونده: 87/914
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: استانداری مازندران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/4146 موضوع شکایت آقای سیدطاهر قریشی‌امرئی به طرفیت استانداری مازندران بخواسته، استخدام پیمانی از محل سهمیه 45 نفری به شرح دادنامه شماره 1726 مورخ 5/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و موضوع شکایت و خواسته و با وجود ابلاغ نسخه دوم شکوائیه به طرف شکایت که رونوشت آن به این شعبه ارسال گردیده است مع الوصف در مهلت مقرر قانونی پاسخی در دفاع نسبت به خواسته شاکی به این شعبه واصل نشده و هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی در خصوص موضوع خواسته اعلام نگردیده است عنایتاً به مجموع محتویات پرونده شکایت موجه و وارد تشخیص و رأی به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1311 موضوع تجدیدنظرخواهی استانداری مازندران با وکالت آقای محمد طهماسبی نسبت به دادنامه شماره 1726 مورخ 5/6/1384 به شرح دادنامه شماره 2380 مورخ 21/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه استخدام اشخاص در دستگاههای دولتی تابع تشریفات و مقررات خاص خود بوده و امری الزامی نیست و شاکی می‎بایست تشریفات مقرر از جمله شرکت در آزمون استخدام را رعایت و در صورت کسب شرایط مقرر و احراز رتبه متناسب تعیین شده و با توجه به آگهی استخدام منتشره مدعی استخدام باشد، علیهذا با توجه به عدم شرکت شاکی در آزمون و مفاد رأی وحدت رویه شماره 301 و 300 ـ 229 مورخ 11/8/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‎دارد. ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/4143 موضوع شکایت آقای مجتبی حسین پوردادجانی به طرفیت استانداری مازندران به خواسته استخدام پیمانی موکل از محل سهمیه اخیر 45 نفری به شرح دادنامه شماره 1769 مورخ 7/6/1384 چنین رأی صادر نموده‌است، مع‌الوصف در مهلت مقرر قانونی پاسخی در دفاع نسبت به خواسته شاکی به این شعبه واصل نشده است و هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی در خصوص موضوع خواسته اعلام نگردیده است. عنایتاً به مجموع محتویات پرونده شکایت موجه و وارد تشخیص و رأی به ورود آن صادر می‎شود. دـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1500 موضوع تجدیدنظرخواهی استانداری مازندران نسبت به دادنامه شماره 1769 مورخ 7/6/1384 به شرح دادنامه شماره 4741 مورخ 26/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق، ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‎عنه به شماره 1769 تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البـدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه استخدام در دستگاههای دولتی تابع شرایط و ضوابط خاصی بوده و به موجب ماده 13 قانون استخدام کشوری در وزارتخانه‎ها و دستگاههای دولتی استخدام از طریق امتحان یا مسابقه صورت می‎گیرد و ادارات دولتی تکلیفی در استخدام افرادی که در آزمون استخدامی شرکت نکرده‎اند، ندارد بنابراین دادنامه شماره 2380 مورخ 21/8/1384 شعبه 11 تجدیدنظر که به شرح آن حکم به رد شکایت صادر کرده است، صحیح و منطبق با اصول وموازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18635
تاریخ تصویب :
1387/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :