جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

رأی شماره 796 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز استفاده از یک ماه مرخصی در سال برای مستخدمین رسته آموزشی شماره هـ/87/915تاریخ: 8/11/1387
شماره دادنامه: 796
کلاسه پرونده: 87/915
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس آموزش و پرورش استان اصفهان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1771موضوع شکایت آقای حسین غفاری‌مقدم‌قمصری به طرفیت اداره آموزش و پرورش کاشان به خواسته مطالبه مرخصیهای ذخیره شده به مدت 13 سال به شرح دادنامه شماره 1510 مورخ 19/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، استفاده از مرخصی به مدت یک ماه در طول هر سال از حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدامی کشوری بوده و عدم استفاده از آن باعث منتفی شدن حق مذکور نمی‎گردد، زیرا حسب رویه متخذه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 9 آیین‎نامه مرخصیها کل مرخصیهای استفاده نشده قابل ذخیره شدن است و نظر به اینکه خوانده به شرح مندرجات لایحه پاسخ و مستندات پیوست آن اعلام نموده خواهان از مرخصی سالیانه در سالهای 1374 و 1379 استفاده کرده و دلیلی بر استفاده از مرخصی در سالهای دیگر ارائه ننموده بنابه مراتب مذکور دادخواست مطروح وارد تشخیص و حکم به پرداخت حقوق و مزایای مرخصیهای استفاده نشده مستخدم صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه، 84/1574 موضوع تجدیدنظر خواهی مدیریت آموزش و پرورش کاشان نسبت به دادنامه شماره 1510 مورخ 19/6/1384 به شرح دادنامه شماره 223 مورخ 13/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه، 84/78 موضوع شکایت آقای منصور ابوالحسنی به طرفیت آموزش و پرورش (ورامین) به خواسته مطالبه وجوه مرخصیهای ذخیره شده سالیانه به شرح دادنامه شماره 1652 مورخ 30/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اعتراض و ایراد موثری اعلام ننموده و مطابق لایحه طرف شکایت، نامبرده شاغل در رسته آموزشی بوده و در ایام تابستان و در طول سالهای تحصیل خدمت از این مرخصی استفاده نموده و طبق آیین‎نامه مرخصیها اقدام ننموده اقدام به اسقاط حق مکتسبه به استفاده از مرخصی یا فراهم نمودن تسهیلات ذخیره سازی نموده است و خواسته شاکی دایر بر مطالبه وجوه مرخصیهای ذخیره شده مصادره به مطلوب می‎باشد و حتی توصیف آن به مطالبه طلب وجاهت قانونی نداشته بنابراین با بررسی محتویات پرونده و دلائل ابرازی، دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت مشارالیه صادر می‎گردد. دـ شعبه اول تجـدیدنظر در رسیـدگی به پـرونده کلاسه 84/1953 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای منصور ابوالحسنی نسبت به دادنامه شماره 1652 مورخ 3/8/1384 به شرح دادنامه شماره 509 مورخ 17/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیـدنظرخـواه نسبت به دادنامه تجـدیدنظرخواسـته اعتـراض موجـه و مـوثـری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر برکیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی نتیجتاً دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مـدلول دادنامه‎های فـوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبـق ماده 47 قانون استـخدام کشوری مستـخدمین دولت سـالانه حق استفاده از یـک ماه مرخصی با دریافت حـقوق و مـزایای قانونی را دارا می‎باشـند و به مـوجب مـاده 17 آیین‎نامه ماده مزبور، تعطیلات فصلی مستخدمین رسته آموزشی و دیگر مستخدمینی که از این نوع تعطیلات استفاده می‎کنند تا میزان یک ماه در سال به حساب مرخصی استحقاقی آنان در همان سال منظور می‎شـود و با ایـن وصف استـفاده آنان از یک ماه مرخـصی سالانه به طور اضـافه جواز قـانونی ندارد و دادنامه شمـاره 1652 مورخ 30/8/1384 شعبه یازدهم مبنی بر رد شکایت که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18635
تاریخ تصویب :
1387/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره آموزش و پرورش
موضوع :