جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 12/6/1387موضوع: تسری آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه امتحانات و دستورالعمل مربوط شماره3/14220/120به امتحانات هماهنگ

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با احترام، پیوست تصویر مصوبه هفتصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 12/6/1387 در خصوص تسری آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه امتحانات و دستورالعمل مربوط به امتحانات هماهنگ ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

شماره8/13968/120 7/11/1387
وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 12/6/1387 در خصوص تسری آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه امتحانات و دستورالعمل مربوط به امتحانات هماهنگ جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هفتصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 12/6/1387
موضوع: تسری آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه امتحانات و دستورالعمل مربوط به امتحانات هماهنگ

ماده واحده ـ کلیه مفاد مرتبط در آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه امتحانات مصوب جلسه 160 کمیسیون معین شورای عالی مورخ 23/4/1377 و جدول پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی امتحانات، موضوع ماده یک دستورالعمل نحوه پرداخت حق‌الزحمه به عوامل اجرایی امتحانات مصوب جلسه مورخ20/11/1377 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، به استثنای ردیف‌های 1 تا 11 به امتحانات هماهنگ تسری داده می‌شود. در مورد داوطلبان آزاد که در حوزه‌های امتحانی مستقل شرکت می‌کنند پرداخت حق‌الزحمه برابر ردیف‌های 1 تا 11 دستورالعمل مذکور بلامانع است.
تبصره ـ با تصویب این ماده واحده، ماده 15 بند الف دستورالعمل نحوه پرداخت حق‌الزحمه به عوامل اجرایی امتحانات مصوب جلسه مورخ 20/11/1377 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ملغی می‌شود.
موضوع: تسـری آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه امتحانات و دستورالعمل مربوط به امتحانات هماهنگ در هفتصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 12/6/1387 به تصویب رسید.
مهدی نوید علیرضا علی‌احمدی
دبیر شورا رییس جلسه
تسری آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه امتحانات و دستورالعمل مربوط به امتحانات هماهنگ مورد تأیید است.

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18637
تاریخ تصویب :
1387/6/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :