جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب1362 شماره63184/76جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 63886/33058 مورخ 12/10/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1362 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم
گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/10/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره204587 19/11/1387
وزارت جهاد کشاورزی
قانون اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب1362 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 63184/76 مورخ 6/11/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب1362

ماده واحده ـ قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و الحاقیه بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ عنوان قانون به « قانون بیمه کشاورزی» اصلاح می‌گردد.
2ـ در ماده واحده پس از عبارت « انواع محصولات کشاورزی» کلمه « درختان» و بعد از کلمه « طوفان» عبارت « بادهای گرم موسمی» و پس از عبارت « امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای» عبارت « و همچنین ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاههای آب کشاورزی و تأسیسات آبیاری، فعالیتها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید (ماشین‌آلات، ابزار و ادوات کشاورزی)، در قبال حوادث بیمه‌پذیر» اضافه گردید.
3ـ در تبصره (3) عبارت « یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به معرفی وزیر کشاورزی» حذف و عبارت « سه نفر نماینده به معرفی وزیر جهاد کشاورزی» جایگزین گردید.
4ـ تبصره (5) حذف و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (8) به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره8 ـ دولت مکلف است با توجه به قسمت اخیر بند « ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه جدید صندوق بیمه کشاورزی را تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.
5 ـ در این قانون عناوین « صندوق بیمه محصولات کشاورزی» به « صندوق بیمه کشاورزی» ، « وزیرکشاورزی» به « وزیر جهادکشاورزی» و « شورای عالی» به « مجمع عمومی» اصلاح گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18639
تاریخ تصویب :
1387/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :