جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
برطبق مواد 33 و34 قانون ثبت اسناد مشتری خیاری را نمی توان مالک و متصرف شناخت .
حکم شماره 1665-5/5/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1665
تاریخ تصویب :
1319/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :