جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
بایع شرطی درصورتی مستحق مطالبه عوایدمال موردمعامله نیست که عین مبیع به تصرف اوداده نشده باشدبنابراین اگرطبق سندمدرکیه مال مورد معامله (مثلااتومبیل )به تصرف خریدارشرطی داده شده وظاهراست دراینکه عوایدماشین به مشارالیه واگذارشده بوده تاآنرابکارانداخته واستفاده نمایدبااین ترتیب مشارالیه حق استیفاءمنافع راداشته ومی تواندازکسی که موجب تضییع منافع آن شده است مطالبه نماید.
حکم شماره 50-11/1/19شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
50
تاریخ تصویب :
1319/01/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :