جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق مقررات ماده 34وماده 38قانون ثبت اسناددرموردی که دادگاه تشخیص وجودحق استردادکرده است می بایستی تکلیف طرفین دعوی را(درخصوص ردثمن واجوربه انتقال گیرنده وتسلیم ملک به انتقال دهنده )معین کرده باشد ونبایدبعنوان اینکه (انتقال دهنده درصورتی می توانداخذبه خیارنموده و موردمعامله رااستردادکندکه ثمن راپرداخته یادریکی ازمقامات رسمی سپرده باشدودلیلی دراین باب دائربرردثمن وسپردن آن موجودنیست )تقاضای وفای به شرط رابی مورددانسته وقرارردعوی صادرکند.
حکم شماره 361/12-28/12/20شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12361
تاریخ تصویب :
1320/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :