جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق فقره 3ماده 33اصلاحی قانون ثبت اسناددرخواست ثبت ازانتقال گیرنده ویاقائم مقام قانونی اووقتی پذیرفته است که درتاریخ اجرای قانون ثبت مصوب 1308ملک موردمعامله درتصرف انتقال گیرنده بوده ولااقل پنج سال ازانقضاءموعدحق استردادتاتاریخ مزبورگذشته باشد.
حکم شماره 4365-29/12/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4365
تاریخ تصویب :
1319/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :