جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای « قارپوزآباد» از توابع دهستان احمدآباد در استان تهران به روستای « صالحیه» شماره235570/ت41228کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 101237/42/4/1 مورخ5/8/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
نام روستای « قارپوزآباد» از توابع دهستان احمدآباد بخش مرکزی شهرستان نظرآباد در استان تهران به روستای « صالحیه» تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18648
تاریخ تصویب :
1387/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :