جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص مجوز دستگاههای اجرایی و ملی و استانی برای استفاده از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری مربوط به بخش غیردولتی شماره205652/ت40497هـ

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 13063ـ814 مورخ 7/5/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به دسـتگاههای اجرایی و ملی و استانی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری مربوط به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در پیوست قانون بودجه سال جاری به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید، اشتغالزایی، کارآفرینی و توسعه فعالیت و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چارچوب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا بانکهای عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع‌کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسـهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد قرار دهند. این اعتبارات پـس از پرداخت توسـط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بـانک یا صندوقهـای مذکـور، به هزینه قطعی منظور می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18648
تاریخ تصویب :
1387/6/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :