جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی علوم باغبانی شماره70729/207جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره74313/39719 مورخ13/5/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی علوم باغبانی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/11/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره233255 19/12/1387
وزارت امور خارجه ـ وزارت جهاد کشاورزی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی علوم باغبانی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 70729/207 مورخ 11/12/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی علوم باغبانی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در« انجمن بین‌المللی علوم‌ باغبانی» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرائی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است.
تبصره ـ در اجراء بند (2ـ 15) ماده(4) رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انجمن بین‌المللی علوم باغبانی

ماده 1ـ نام، ثبت و اهداف
بند 1ـ نام و ثبت:
1ـ1ـ این انجمن به عنوان انجمن بین‌المللی طبق قانون 25 اکتبر 1919 میلادی بلژیک منتشر شده در نشریه در تاریخ 5 نوامبر 1919 میلادی می‌باشد.
نام کامل انجمن عبارت‌است از « انجمن بین‌المللی علوم باغبانی» که در آنجا به نام انجمن یا ESHS گفته می‌شود. زبان رسمی انجمن انگلیسی و فرانسه است. در موارد بحث متن فرانسه اساسنامه نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.
1ـ2ـ این انجمن برای مدت زمان نامحدودی تأسیس شده است.
1ـ3ـ دفتر رسمی انجمن در شماره 1083 بروکسل، خیابان زلک سرمون 38 ، بلژیک است.
بند 2ـ هدف:
1ـ2ـ هدف انجمن عبارت است از گسترش بخشهای باغبانی به وسیله افزایش همکاری بین‌المللی در مباحث‌علمی، آموزشی، مبادله دانش زیست‌شناسی، فنی، محیط‌شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد که برباغبانی مؤثر است.
بند 3ـ فعالیتها:
فعالیتهای انجمن عبارت است از:
1ـ3ـ برگزاری کنگره‌های بین‌المللی در فواصل منظم.
2ـ3ـ برگزاری کارگاهها و نشستهای جهانی همراه با جلسات.
3ـ3ـ بنیان نهادن بخشهایی با توجه به مسائل موجود در باغبانی و کمیسیونهایی با موضوع باغبانی علمی فنی.
4ـ3ـ تشکیل همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینه‌های فوق.
5 ـ3ـ بررسی و نشر اطلاعات، گزارشها و نشریات علمی و فنی با حفظ حق امتیاز نشر طبق قوانین بلژیک.
6 ـ3ـ استفاده سایر موارد قانونی برای پیشبرد اهداف انجمن.
ماده 2ـ عضویت:
بند 4ـ اعضاء
1ـ4ـ عضویت انجمن برای افراد، سازمانها و کشورها آزاد است.
2ـ4ـ اعضاء انجمن از رده‌های زیر می‌شوند:
1ـ2ـ4ـ اشخاص
2ـ2ـ4ـ کشورها:‌ نمایندگی کشورها در سطح وزارت، انجمن‌های ملی یا مراکز تحقیقاتی است.
3ـ2ـ4ـ اعضاء سازمانی: هر سازمان دیگری که در موضوع باغبانی علمی و فنی ذی‌نفع باشد.
4ـ2ـ4ـ اعضاء افتخاری: اعضاء افتخاری کسانی هستندکه به عقیده شورا دارای گرایش به انجمن هستند و به طور دائم توسط مجمع عمومی عضو می‌شوند.
3ـ4ـ عضویت با درخواست و پرداخت حق عضویت سالانه امکان‌پذیر است. اعضاء افتخاری از پرداخت حق عضویت سالانه معافند.
4ـ4ـ دبیرخانه ثبت نام اعضاء را انجام می‌دهد.
5 ـ4ـ هیأت مدیره در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
6 ـ4ـ عضویت رد موارد زیر لغو می‌شود:
1ـ6 ـ 4ـ عدم ثبت نام (استعفاء)
2ـ6 ـ4ـ درگذشت یکی از اعضاء یا انحلال سازمان(طبق تبصره(4. 2 .3))
3ـ6 ـ4ـ اتمام دوره عضویت در انجمن با تصمیم هیأت مدیره یا طبق اساسنامه.
4ـ7ـ بستانکاران یا جانشینان یک عضو نمی‌توانند ادعایی در مورد اموال یا سرمایه انجمن داشته باشند ضمن این‌که حق رأی نیز ندارند.
4ـ 8 ـ اگر یکی از اعضاء از عضویت در انجمن استعفاء دهد هیچ‌گونه حقی نسبت به اموال انجمن یا بازپرداخت وجوهی که قبلاً پرداخت شده ندارد.
بند5 ـ حقوق عضویت و الزامات
5 ـ اعضاء حق شرکت در گردهمایی‌های عمومی را دارند. خبرنامه انجمن را دریافت می‌کنند و حق پرسش از اعضاء هیأت مدیره را دارند. اعضاء موظف به پرداخت حق عضویت و دیون طبق اساسنامه و قوانین انجمن هستند. مبلغ دیون توسط شورا در آخرین جلسه تعیین می‌شود. دبیرخانه مسؤول مکاتبه برای دریافت حق عضویت است.
ماده 3ـ ساختار انجمن
بند6 ـ ساختار سازمانی
ساختار سازمانی انجمن بدین ترتیب است:
1ـ6 ـ مجمع عمومی شامل همه اعضاء
2ـ6 ـ شورا
3ـ6 ـ هیأت مدیره
4ـ6 ـ کارگروه(کمیته) عالی
5 ـ6 ـ بخشها، کمیسیونها و گروههای کاری
6 ـ6 ـ دبیرخانه
بند7ـ مجمع عمومی
1ـ7ـ مجمع عمومی طبق اساسنامه و قانون دارای کلیه اختیاراتی است که شورا و هیأت مدیره دارا نیستند.
2ـ7ـ مجمع عمومی انتخابات رئیس و اعضاء هیأت مدیره را تأیید می‌کند (طبق بند8 و4)
3ـ7ـ در هرجلسه مجمع عمومی، هیأت مدیره موظف به ارائه گزارشی شامل امور مالی و برنامه‌های آتی تا جلسه بعدی مجمع عمومی می‌باشد.
4ـ7ـ حد نصاب برای تشکیل مجمع عمومی حداقل(75)نفر از اعضاء انجمن است. رأی گیری با اکثریت آراء امکان‌پذیر است مگر در مورد انحلال انجمن.
5 ـ7ـ تاریـخ و محل برگزاری مجمع عمومی در نشریه رسمی انجمن به عنوان « نشریه باغبانی» منتشر می‌شود دستور کار تقریباً چهارماه قبل از تاریخ جلسه به اعضاء اعلام می‌گردد.
6 ـ7ـ مجمع عمومی عضویت افتخاری اعضائی را که توسط شورا پیشنهاد شده‌اند بررسی می‌کند.
بند8 ـ شورا
1ـ 8 ـ شورا مرکب از نمایندگان کشورهای عضو است یک نفر از هیأت نمایندگی هر کشور حق رأی دارد.
2ـ 8 ـ اعضاء شورای انجمن با توجه به قوانین کشور متبوعشان تعیین می‌گردند.
3ـ 8 ـ اختیارات شورا توسط مجمع عمومی تفویض می‌گردد.
4ـ 8 ـ رئیس انجمن توسط شورا انتخاب شده و اداره جلسات را برعهده می‌گیرد.
در غیبت رئیس، نایب رئیس هیأت مدیره، ریاست را برعهده می‌گیرد. در صورتی‌که هم رئیس و هم نایب رئیس غایب باشند، شورا یک رئیس برای آن جلسه انتخاب می‌کند.
5 ـ 8 ـ شورا معمولاً هردوسال یک‌بار با دستور جلسه زیر تشکیل جلسه می‌دهد:
1ـ 5 ـ 8 ـ بررسی حسابهای سالانه
2ـ 5 ـ 8 ـ استماع گزارش هیأت مدیره و کارگروه(کمیته) عالی
3ـ 5 ـ 8 ـ بررسی و تصویب برنامه‌ها و بودجه مالی.
4ـ 5 ـ 8 ـ تعیین جاهای خالی هیأت مدیره برای مجمع عمومی بعدی.
5 ـ 5 ـ 8 ـ بررسی سایر موارد.
6 ـ 8 ـ شورا توسط هیأت مدیره به درخواست ده‌کشور رأی دهنده انتخاب می‌شود.
1ـ6 ـ 8 ـ حدنصاب برای تشکیل جلسات شورا، یک سوم نمایندگان دارای حق رأی می‌باشد که باتوجه به تقسیم‌بندی جغرافیایی طبق دستور‌العمل مشخص می‌شود.
7ـ 8 ـ تصمیم‌گیری با بلندکردن دست انجام می‌شود رأی‌گیری نیز شفاهی صورت می‌گیرد مگر این‌که هیأت رئیسه یا یکی از نمایندگان درخواست رأی گیری مخفی کند. رأی‌ کلیه اعضاء به صورت مخفی جمع می‌شود رئیس فقط در صورت بروز مشکل رأی می‌دهد.
8 ـ 8 ـ در هرجلسه، صورتجلسه ثبت شده و در جلسه بعدی توسط شورا قبول و سپس توسط رئیس و دبیر هیأت و دو نفر از اعضاء شورا امضاء و به عنوان سند تأیید می‌گردد.
بند9ـ هیأت مدیره
1ـ 9ـ هیأت مدیره مرکب از حداقل پنج ‌نفر و حداکثر نه ‌نفر می‌باشد. اعضاء توسط شورا انتخاب و به وسیله مجمع عمومی تثبیت می‌گردند. به علاوه رئیس کل و رئیس کنگره تنها اعضاء رسمی بدون حق رأی می‌باشند.
1ـ1ـ 9ـ اختیارات شورا توسط مجمع عمومی در عزل و نصب و قانونگذاری در فواصل تشکیل مجمع تفویض می‌گردد.
2ـ 9ـ اختیارات هیأت مدیره توسط مجمع عمومی و شورا تفویض می‌شود هیأت‌مدیره توسط مدیریت انجمن در موارد مالکیت، رهن یا عرضه اموال انجمن مختار است.
1ـ2ـ 9ـ هیأت مدیره به طور قانونی توسط رئیس منصوب می‌گردد. اگر رئیس نتواند کارکند، دوتن از اعضاء هیأت مشترکاً عمل خواهند کرد.
2ـ2ـ 9ـ هیأت مدیره مسؤولیت وکالت مدیریت انجمن را برعهده دارد، به این صورت که یک یا دو نفر از اعضاء رؤسا یا نمایندگان دیگر باهم یا جداگانه عمل می‌کنند.
3ـ2ـ 9ـ درصورت نمایندگی از طرف انجمن، هیأت‌مدیره مسؤولیت امضاء قرارداد و تنظیم مسائل مالی را بر عهده می‌گیرد.
3ـ 9ـ هیأت، مسؤولیت امور مالی انجمن را برعهده دارد. تصمیم‌گیری مالی در صورتی انجام می‌شود که کلیه اعضاء هیأت یا نمایندگان آنها هنگام رأی گیری حضور داشته باشند.
4ـ 9ـ هیأت مدیره، دستور کار مجمع عمومی، شورا و هیأت عالی را تعیین می‌کند.
5 ـ 9ـ هیأت مدیره، اختیارات رئیس کل را تفویض و کنترل می‌کند.
6 ـ 9ـ پس از هر مجمع اعضاء هیأت مدیره برکنار شده و هیأت مدیره جدید منصوب می‌شوند. در مواردی ممکناست اعضاء هیأت‌مدیره قبلی مجدداً به‌صورت قانونی منصوب گردند.
7ـ 9ـ در فواصل تشکیل مجمع عمومی، در صورت وجود جای خالی در هیأت‌مدیره، هیأت می‌تواند عضو جدید را منصوب کند.
8 ـ9ـ هیچ یک از کارکنان انجمن همزمان با اشتغال در انجمن نمی‌توانند به عضویت هیأت مدیره در آید.
9ـ9ـ رئیس انجمن، ریاست هیأت مدیره را نیز بر عهده می‌گیرد. هیأت مدیره، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار را از بین اعضاء خود انتخاب می‌کند. درصورت عدم حضور رئیس ، نایب رئیس موقتاً به جای او عمل می‌کند. اگر هردو غایب باشند، هیأت مدیره فرد دیگری را از بین اعضاء خود به طور موقت برای آن جلسه انتخاب می‌کند.
1ـ9ـ9ـ یک عضو هیأت مدیره، همزمان نمی‌تواند مسؤولیت دائمی دیگری داشته باشد.
10ـ9ـ حدنصاب برای رأی‌گیری عبارت‌است از حداکثر اعضاء هیأت. هریک از اعضاء هیأت یا شورا می‌تواند با نامه، فاکس، تلگرام، تلکس یا پست الکترونیکی به یکی از همکارانش، وی را به جای خود برای شرکت در جلسه و رأی دادن معرفی کند. در این صورت آن شخص حاضر محسوب می‌شود.
11ـ9ـ درهرجلسه ، صورتجلسه مکتوب شده و در جلسه بعدی به امضاء رئیس، دونفر از اعضاء هیأت مدیره و دبیر رسیده و قانوناً ثبت می‌گردد.
12ـ9ـ وظایف قانونی مدیریتی هیأت مدیره در اساسنامه انجمن قید شده است.
بند10ـ کارگروه(کمیته) عالی.
1ـ10ـ کارگروه(کمیته)عالی مرکب است از رؤسای بخشها، کمیسیونها به اضافه اعضاء هیأت مدیره و یک رئیس.
2ـ10ـ هیأت عالی مسؤولیت کار علمی و فنی انجمن را برعهده دارد. این هیأت از طریق هیأت مدیره به شورا گزارش می‌دهد.
بند11ـ بخشها و کمیسیونها
1ـ11ـ بخشها و کمیسیونهای انجمن، شامل اعضاء گروههای کاری علمی و فنی می‌باشد.
2ـ11ـ رؤسای کمیسیونها توسط کارگروه (کمیته) اصلی بعد از رأی گیری توسط اعضاء انتخاب می‌شوند و از طریق کارگروه (کمیته) عالی به شورا گزارش می‌دهند.
1ـ2ـ11ـ شورا توسط مجمع عمومی در سمت خود ابقاء شده و در فواصل مجامع عمومی وظایف مربوط به عزل و نصب کمیسیونها را انجام می‌دهد.
بند12ـ دبیرخانه
1ـ12ـ دبیرشورا توسط رئیسکل که او نیز توسط هیأت‌مدیره تعیین‌شده، نصب می‌گردد.
2ـ12ـ رئیس‌کل مسؤولیت وظایف مدیریت انجمن را با توجه به سیاستگذاری هیأت مدیره برعهده دارد.
بند13ـ کنگره
1ـ13ـ کنگره هرچهارسال یک بار برگزار می‌شود. محل و تاریخ برگزاری توسط شورا پیشنهاد شده و مورد تأیید مجمع عمومی قرار می‌گیرد.
2ـ13ـ برگزاری کنگره به وسیله تشکیل کارگاه، کمیسیونها و جلسات جامع باعث پیشرفت دانش باغبانی می‌شود.
3ـ13ـ همزمان با برگزاری کنگره ،‌گردهمایی مجمع عمومی نیز انجام می‌شود که حضور برای کلیه آزاد است.
4ـ13ـ رئیس‌کنگره توسط کارگروه(کمیته) برگزاری معرفی و توسط شورا نصب می‌گردد.
ماده 4ـ امور مالی
بند14ـ امور مالی
1ـ14ـ سال مالی با تقویم رسمی سالانه برابر است.
2ـ14ـ منابع مالی مجموعه عبارت است از:
1ـ2ـ14ـ دیون و حقوق ثبت نام.
2ـ2ـ14ـ اعانات
3ـ2ـ14ـ هدایا و کمکهای مالی
4ـ2ـ14ـ درآمد حاصل از انتشارات
5 ـ2ـ14ـ سایردرآمدهای قانونی.
3ـ14ـ لازم است اعضاء حق عضویت سالانه خود را که توسط شورا تعیین شده پرداخت نمایند.
4ـ14ـ شورا می‌تواند پرداخت کل یا قسمتی از حق عضویت سالانه را معاف اعلام کند.
5 ـ14ـ گزارش مالی انجمن توسط هیأت مدیره تهیه و به شورا ارائه می‌شود.
6 ـ14ـ گزارش مالی انجمن به یک ممیز مستقل ارائه می‌گردد. به پیشنهاد شورا یک ممیز توسط هیأت مدیره منصوب می‌گردد. خلاصه گزارش ممیز سالانه در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد.
7ـ14ـ هیأت ممیزی شامل حداقل دوعضو است که توسط شورا و از بین اعضاء تعیین می‌شود این هیأت گزارش خود را به شورا ارائه می‌دهد. اعضاء کارگروه(کمیته) بازرسی همزمان نباید عضو هیأت مدیره باشند.
بند 15ـ اصلاح اساسنامه
1ـ15ـ اصلاح اساسنامه تنها در صورت تقاضای یکی از اعضاء ابتدا توسط شورا بررسی و سپس در مجمع عمومی مطرح می‌شود.
2ـ 15ـ در جلسه شورا، پنجاه‌درصد(50%) کشورهای رأی دهنده باید حاضر باشند یا به صورت وکالتی، با توجه به مناطق جغرافیایی که در دستور کار تعیین شده است اکثریت دوسوم اعضاء برای پیشنهاد یاد شده حاضر باشند.
بند16ـ انحلال
1ـ16ـ انحلال انجمن فقط به وسیله شورا و در صورتی‌که دوسوم اعضاء موافق باشند در مجمع عمومی انجام می‌شود.
2ـ16ـ عایدات خالص بعد از گردهمایی طبق نظر شورا به یک یا چند سازمان پرداخت می‌شود.
3ـ16ـ در مـراحل انحلال، مجمع عـمومی، مدیران تصـفیه و حدود وظایف ایشان را منصوب می‌کند. مدیران تصفیه دارای اختیاراتی معادل اعضاء هیأت مدیره هستند. در صورتی که هیچ مدیری منصوب نشود، اعضاء هیأت مدیره این وظیفه را انجام خواهند داد.
بند 17ـ دستور کار
1ـ17ـ هیأت مدیره انجمن دارای اختیار تنظیم دستورکار و اعمال هرگونه اصلاحی برای بررسی توسط کارگروه (کمیته) عالی و تصویب شورا است.
2ـ17ـ این دستورالعملها نباید با قانون بلژیک و یا اساسنامه انجمن مغایر باشد.
بند18ـ مورد اختلاف
1ـ 18ـ در صورت بروز اختلافی که در اساسنامه مطرح نشده باشد، تصمیم‌گیری با شورا است که به جای کلیه اعضاء نظر می‌دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به اساسنامه چهار ماده‌ای در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18651
تاریخ تصویب :
1387/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :