جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر فسا شماره60587/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
موضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر فسا
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر فسا در جلسه مورخ 9/6/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه اراضی طرح (تصویر پیوست) به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18651
تاریخ تصویب :
1387/6/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :