جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد دهستان ساق به مرکزیت روستای « قلعه آقاحسن» در تابعیت بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شماره 241891/ت31734کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 78561/42/4/1 مورخ 13/8/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان رضوی تصویب نمودند:
الف ـ دهستان ساق به مرکزیت روستای « قلعه آقاحسن» مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ایجاد می‌گردد:
1ـ ارغوان 2ـ بیدوی 3ـ بیشه ساق 4ـ پاگدار 5 ـ پیر آصف 6 ـ جعفرآباد سفلی 7ـ جعفرآباد علیا 8 ـ چاه قرچه 9ـ چشمه بر 10ـ چشمه رجب یعقوب 11ـ دولانه 12ـ ساق 13ـ برتو 14ـ سرمست 15ـ سنگ سرمه 16ـ شادکن 17ـ توقیه 18ـ فیروزآباد 19ـ قلعه آقاحسن 20ـ قلعه نوعسکرزایی 21ـ کاریزنو 22ـ کاریزنوا 23ـ کاهیچه 24ـ کارغش سفلی 25ـ کارغش علیا 26ـ کشکک 27ـ کول سفلی 28ـ کهه 29ـ گل چشمه 30ـ محمدآباد 31ـ مرغزار 32ـ مرغزار پایین 33ـ ناهه 34ـ نصیرآباد 35ـ نواله
ب ـ بخش « سلیمان» به مرکزیت روستای « چخماق» از ترکیب دهستانهای « سلیمان» و « ساق» در تابعیت شهرستان تربت حیدریه ایجاد می‌گردد.
ج ـ با تصویب محدوده مندرج در بند (الف) این تصویب‌نامه، چنانچه روستاها، مزارع و مکانهای دیگری بجز فهرست اسامی مندرج در این بند و در نقشه پیوست، در محدوده آن ملاحظه شود، یا در آینده در محدوده آن به وجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهدبود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :