جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی پزشکی قانونی شماره241156/ت41856ک

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 21/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 451224 مورخ3/11/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی پزشکی قانونی توسط انجمن علمی پزشکان قانونی ایران تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250،000،0000) ریال از محل اعتبارات ریالی انجمن مذکور مجاز است.
2ـ انجمن یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :