جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
290-دردعوائی که مستندآن عبارت بوده ازورقه فته طلبی که مدعی علیه ذمه دارمی شودمبلغی بابت قیمت یک قطعه زمین ششماهه بمدعی کارسازی داردو درخاتمه آن نوشته شده است (درضمن عقدلازم شرعی شرط شدبرمدیون ازحال تحریر الی مضی مدت ده روزبعدازشش ماه مدت مذکور،چنانچه درراس موعدمبلغ متن رابه دائن نپرداخت وتاخیرنمودخیارفسخ مصالحه ومعامله زمین مرقوم برای دائن باشدکه آن معامله رافسخ نماید)حاکم دادگاه پس ازرسیدگی رای داده که چون مستنددعوی بابت قیمت یک قطعه زمین بوده ودرضمن شرط شده که هرگاه مبلغ مرقوم راپس ازده روزازشش ماه مدعیعلیه به مدعی نپرداخت فروشنده حق فسخ معامله راخواهدداشت وبرفرضی که مدعی علیه وجه مرقوم رانپرداخته مدعی می توانسته معامله مذکوررافسخ نمایدوچون فسخ ننموده حق اقامه دعوی رانداشته ومدعی رامحکوم به بیحقی نموده تخلف است زیرادرموردخیارشرط صاحب خیارملزم به فسخ نیست بلکه مقتضای خیارتخییربین فسخ وابقاءعقد است واین مسئله بقدری واضح وبدیهی است که تخلف ازآن وملزم نمودن صاحب خیاررابرفسخ ومستحق نبودن به اخذثمن برتقدیرعدم فسخ قابل حمل برنظرقضائی نیست .
حکم شماره 1317-25آذر1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1317
تاریخ تصویب :
1313/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :