جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست « چالشها و دیدگاههای آینده» شماره241896/ت41825ک
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 7/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 9623/16 مورخ 29/10/1387 تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست « چالشها و دیدگاههای آینده» توسط دانشگاه شهید بهشتی تا سقف هزینه دویست پنجاه میلیون (250.000.000) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است.
دانشگاه یاد شده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته‌است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :