جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص مقررات لغو روادید شصت روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران شماره241902/ت41273ک

و دولت جمهوری بولیوی

وزارت امور خارجه
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به‌پیشنهاد شماره 164315/3ـ563/200/730 مورخ 6/8/1387 وزارت امور خارجه و به‌استناد تبصره (43) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
برقراری مقررات لغو روادید شصت روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیوی به شرط عمل متقابل مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :