جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

رأی شماره845 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه شکایت گروه پزشکی بروزیه وابسته به بنیاد مستضعفان قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد

تاریخ: 11/12/1387
شماره دادنامه: 845
کلاسه پرونده: 87/959
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: گروه پزشکی برزویه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2306 موضوع شکایت گروه پزشکی برزویه به طرفیت اداره کار استان مرکزی (هیأت حل‌اختلاف) به خواسته اعتراض به رأی شماره 935ـ 85 مورخ 25/7/1385 هیأت حل اختلاف اداره کار استان مرکزی به شرح دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات ادارات و واحدهای دولتی و موسسات عمومی حسب اصل 173 قانون می‎باشد و با التفات به اینکه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یکی از موسسات عمومی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی بوده و به موجب قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره 120 مورخ 15/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات موسسات وابسته به بنیاد مستضعفان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و اینکه گروه پزشکی برزویه وابسته به بنیاد مستضعفان بوده علیهذا قرار عدم‌استماع شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/3157 موضوع تجدیدنظرخواهی گروه پزشکی برزویه نسبت به دادنامه شماره 2887 مورخ24/11/1385 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره4074 مورخ 25/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق، ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این‌رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه تایید و استوار می‎گردد. ج ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2410 موضوع شکایت گروه پزشکی برزویه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اراک به خواسته اعتراض به رأی 84/4385 مورخ 27/4/1385 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 910 مورخ 31/1/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب رأی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خانم اعظم رحیمی اقرار نموده است که سالیانه یک ماه سنوات خدمت خود را از کارفرما دریافت نموده است و هیأت حل اختلاف استنادی به پرداخت هر سال 45 روز بیان نکرده است و نیاز به بررسی و رسیدگی مجدد می‎باشد، علیهذا به استناد مراتب فوق و مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت وی صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض اعاده می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره 910 مورخ 31/1/1387 و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرارگرفته محرز است. ثانیاً، مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو ماده اخیرالذکر در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح موسسات عمومی غیر دولتی" href="/tags/65795/قانون-فهرست-نهادها-و-موسسات-عمومی-غیر-دولتی/" class="link">قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 در زمره موسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با موسسات عمومی غیر دولتی" href="/tags/65795/قانون-فهرست-نهادها-و-موسسات-عمومی-غیر-دولتی/" class="link">قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکتهای وابسته به بنیاد فوق‎الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 شعبه هجدهم که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :