جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
291-دراجاره نامه شرط شده که مال الاجاره درموقع معینی پرداخته شودودرصورت تاخیرهرقسط تاپنج روزموجرخیارفسخ اجاره راداشته و دادرس پنج روزمذکورراخیاردانسته وچون درظرف این مدت موجراخذبه خیار نکرده ازاوسلب حق نموده واجاره راباقی وبرقراردانسته تخلف نیست زیرا اگرچه باالتفات به منظورمتعاملین این قبیل ازشروط برای این است که مستاجرمال الاجاره رابموقع پرداخته وبه مماطله وامراروقت تادیه آن رابه تعویق نیندازدنهایت آنکه ازطرف موجربااوارفاقامماشات می شودکه چند روزی اگرپرداخت مال الاجاره رابه تاخیرانداخت اجاره به مجردتاخیردر معرض فسخ درنیایدوباتوجه به این منظورپنج روزمذکورمتعلق به تاخیرو منتهاوقتی است که مستاجرمی توانسته است مال الاجاره راعقب بیاندازدو ازآن ببعدتاخیرموجب حق فسخ بوده بدیهی است که این حق مادامیکه قول یاعملی ازموجرکه کاشف ازالتزام به بقاءاجاره باشدسرنزده باقی وبرقرارخواهد بودودرمدت اجاره که مضبوط است موجرهرزمان که بخواهدمی تواندحق خود رااعمال نمایدلکن مع الوصف چون عبارت فوق باعدم التفات بمنظور متعاملین قابل حمل برمعنائی است که دادرس نموده وممکن است آن رابه حق خیارتعلق دادکه براین تقدیرمدت پنج روزظرف خیارومستلزم سلب خیاراز موجرپس ازگذشتن مدت مزبوره است لذامسئله قابل حمل برنظرقضائی است .
حکم شماره 2204-12مهر1316

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2204
تاریخ تصویب :
1316/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :