جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تنفیذ تصویب شماره70466/ت3066هـ مورخ 27/12/1382و اصلاحات بعدی آن در مورد معافیت سود بازرگانی برای ورود کالا شماره244020/ت42221هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41962/1 مورخ 20/12/1387 وزارت بازرگانی و به استناد بند « ب» ماده (2) قانون امور گمرکی ـ مصوب1350ـ تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382 و اصلاحات بعدی آن، موضـوع تصـویب‌نامه‌های شمـاره 10268/ت39464هـ مورخ 31/1/1387 و شمـاره 207329/ت39246هـ مورخ 20/12/1386 برای اجرا در سال 1388 تنفیذ می‌گردد.
2ـ میزان تخفیف سود بازرگانی برای ورود کالا از طریق بندر خرمشهر (موضوع تصویب‌نامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382) در سال 1388 بیست و پنج درصد می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :