جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (1) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها شماره2403/ت38609کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 3/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/119858 مورخ 9/9/1387 وزارت کشور و با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 100354/7583هـ/ب مورخ 24/9/1383) و با رعایت جـزء « ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره 9123/ت27449هـ مورخ 26/5/1382 اضافه می‌گردد:
تبصره ـ هزینه و مصرف کلیه اعتبارات دهیاری‌ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، تابع مقررات مربوط به مصرف و هزینه کرد بودجه عمومی دولت می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 8/1/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18663
تاریخ تصویب :
1388/1/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :