جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
293-مدعی درعرضحال علاوه برمدارک ابرازیه استنادبه اطلاعات مطلعین محلی نیزنموده ومدعی علیه درضمن دفاع ازدعوی ایرادبه مرورزمان کرده ودادگاه قضیه رامشمول مرورزمان نداسته وبواسطه جریان استینافی و تمیزی قرارردایرادمرورزمان رسیدگی به قضیه متوقف وپس ازقطعی شدن آن تعیین جلسه گردیده وبه تقاضای مدعی علیه درجلسه مقرره مهلت داده شده که جواب آخرین لایحه مدعی رابدهدوسپس قرارتحقیق محلی راکه موردتقاضابوده بوسیله عضوعلی البدل اجرانموده ،ایرادبردادرس که استیناف وتمیزدادن ازقرارردایرادمرورزمان فقط رسیدگی به دعوی رامتوقف میداردوتبدیل لوایح رسیدگی به دعوی محسوب نیست تاپس ازمدتی مهلت واجازه تقدیم لایحه به مدعی علیه داده شودزیراچون مدعی علیه درآخرین لایحه خودجواب تفصیلی از دعوی راموکول به حصول نتیجه قطعی درموردقرارردایرادمرورزمان نموده و ازطرفی هم برحسب قانون جریان امرپس ازصدورقرارمتوقف مانده بااین حال مجال دادن دفاع کتبی ازدعوی به اواشکالی نداشته است .
حکم شماره 1525-13آبان 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1525
تاریخ تصویب :
1313/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :