×

رأی شماره 860 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق و مزایای شاغلین در مناطق محروم

رأی شماره 860 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق و مزایای شاغلین در مناطق محروم

رأی-شماره-860-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-حقوق-و-مزایای-شاغلین-در-مناطق-محرومرأی شماره 860 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق و مزایای شاغلین در مناطق محروم شماره هـ/87/1008تاریخ: 13/12/1387
شماره دادنامه: 860
کلاسه پرونده: 87/1008

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین حسینی اسدآبادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1301 موضوع شکایت آقای حسین اسعدآبادی به طرفیت اداره منابع طبیعی یزد به خواسته حکم الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای معوقه مرخصی (مناطق محروم و استحقاقی ذخیره) به شرح دادنامه شماره 450 مورخ 19/4/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به پاسخ واصله از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و برگ پیوست آن که دلالت بر محروم شناخته شدن شهرستان ابرکوه به موجب مصوبه شماره 48952/ت25784هـ مورخ 9/11/1380 دارد، بنابراین خواهان از تاریخ تصویب مصوبه مذکور استحقاق برخورداری از مزایای خدمت در منطقه محروم به شرح قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی را داشته و خوانده مکلف است محاسبه و در حق خواهان پرداخت نماید. نیز راجع به مرخصی استحقاقی استفاده نشده نیز مکلف است، محاسبه و نسبت به او پرداخت کند. ب ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1789 موضوع شکایت آقای سیدعباس رجائی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ابرکوه به خواسته الزام به پرداخت مطالبات به شرح دادخواست به شرح دادنامه شماره1778 مورخ 24/9/1378 چنین رأی صادر نموده است، نظر به مندرجات دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی‎عنه مبنی بر حذف عبارت (... از 1/1/1374...) از متن ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و.... مصوب 7/12/1367 به شرح دادنامه شماره 19 مورخ 17/3/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکی‎عنه به پرداخت مطالبات شاکی وفق مقررات مربوطه صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ مطابق مادتین یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‎کنند، فوق‎العاده‎ای به عنوان فوق‎العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت است و مستخدمین مزبور علاوه بر مرخصی استحقاقی که براساس مقررات مربوط به آنان تعلق می‎گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‎العاده مربوطه را دارا می‎باشند. نظر به اینکه تعیین هر یک از نقاط کشور به عنوان نقاط محروم و دورافتاده توسط هیأت مدیران کاشف از وجود شرایط قانونی مذکور می‎باشد و متضمن تحقق و اجتماع شرایط محرومیت و دورافتادگی در تاریخ تشخیص آنها به عناوین مزبور نیست، بنابراین دادنامه شماره 1778 مـورخ 24/9/1378 شعبه ششـم در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18666

تاریخ تصویب : 1387/12/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.