جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

رأی شماره862 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان شماره هـ/87/873تاریخ: 13/12/1387
شماره دادنامه: 862
کلاسه پرونده: 87/873

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد کریمی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/914 موضوع شکایت آقای احمد کریمی به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی ـ اداره کل کار و امور اجتماعی کردستان به خواسته ابطال رأی مورخ 27/2/1385 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی سنندج به شرح دادنامه شماره 1790 مورخ 31/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و رأی صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‎باشد، دعوی مطروحه را غیروارد تشیخص و حکم به رد آن را اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/908 موضوع شکایت آقای مسعود عبدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان کردستان به خواستـه نقض رأی مورخ 27/2/1385 هیأت حل اختـلاف به شرح دادنامه شماره 2190 مورخ 16/8/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و سابقه ارسالی از اداره طرف شکایت مشتمل بر 41 برگ نظر به اینکه شاکی طی لایحه اعتراضیه بعد از صدور رأی هیأت تشخیص، ادعای اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور در کارگاه مذکور نموده و هیأت حل اختلاف نفیاً یا اثباتاً در این خصوص اظهار نظر نکرده است و کمیته استانی در این مورد و موارد مشابه تشکیل و اقدام نشده است، فلذا با وارد دانستن اعتراض شاکی، ضمن نقض رأی مورخ27/2/1385 هیأت حل‌اختلاف حکم به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد با درنظر گرفتن ادعای شاکی و مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه شاکی در مقام اعتراض به رأی هیأت تشخیص اداره کار نسبت به حقوق و مزایای قانونی خود به ادعای اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور معترض بوده لذا اقتضاء داشته است که هیأت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراض وی با انجام رسیدگی‎ها و تحقیقات لازم و کسب نظریه کمیته استانی و مراجع ذیصلاح در خصوص ادعای کارگر موصوف تحقیقات لازم بعمل می‎آورد و براساس آن مبادرت به صدور رأی مقتضی می‎نمود، بنابراین دادنامه شماره 219 مورخ 16/8/1386 شعبه 18 مبنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف به جهت نقص تحقیقات در موارد فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18666
تاریخ تصویب :
1387/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :