جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

رأی شماره 871 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار خلاف هدف و حکم صریح مقنن است شماره هـ/87/1013تاریخ: 18/12/1387
شماره دادنامه: 871
کلاسه پرونده: 87/1013

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان کار و امور اجتماعی منطقه کرج.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/120 موضوع شکایت آقای رمضان بیجاری واهی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرج بخواسته اعتراض به رأی شماره 574/م مورخ 24/1/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رأی معترض‌عنه بدون اعلام نظر شورای اسلامی کار موضوع ماده 27 قانون کار در تأیید اخـراج کارگر صادر گردیده مستلزم این بوده با توجـه به ماده 163 قانون کار از اعضاء شورای اسلامی کار دعوت بعمل آورده و پس از استماع نظرات و اطلاعات آنان نسبت به صدور رأی اقدام نماید که این امر تحقق نیافته است. علیهذا رأی صادره به لحاظ نقص تحقیقات مخدوش تشخیص و با نقض آن حکم به ورود شکایت و ضرورت رسیدگی در هیأت همعرض صادر می‌شود. ب ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/253 موضوع شکایت آقای جمال نثاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رأی 4/614 مورخ 27/1/1387 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1287 مورخ 14/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و رأی صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‌باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌نماید. ج ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/251 موضوع شکایت آقای حسین پزشکی به طرفیت اداره کل و امور اجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رأی مورخ 24/1/1387 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1759 مورخ 9/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و رأی صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‌باشد، فلذا دعوی مطـروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌نماید. د ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/252 موضوع شکایت آقای محسن عبدی به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رأی مورخ 22/1/1387 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1275 مورخ 13/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و رأی صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلف از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‌باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌نماید. هـ ـ شعبه بیستم دیوان در رسیـدگی به پرونـده کلاسـه 87/254 موضـوع شکایـت آقـای محمـد شیری فریمـانی به طرفیت وزارت کار و اموراجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رأی مورخ 22/1/1387 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره1276 مورخ 11/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و رأی صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشا گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‌باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیروارد تشخیص و مردود اعلام می‌نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ به صراحت ماده 27 قانون کار مصوب 1369 تثبیت حق کارفرما درخصوص فسخ قرارداد کار با کارگر در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات مکرر منوط به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار در زمینه حق فسخ قرارداد کار و پرداخت مطالبات قانونی کارگر است. بنابراین فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار خلاف هدف و حکم صریح مقنن است و دادنامه شماره 2196 مورخ 27/7/1387 که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18666
تاریخ تصویب :
1387/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :