جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (176) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شماره247003/ت31810کوزارت کشور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 29/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 72/7/1/5143 مورخ 25/8/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (176) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1382ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده (176) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (176) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1382ـ
ب ـ ناجا : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ نگهبانی: خدمت و مسئولیتی که به کارکنان ناجا علاوه بر مسئولیت شغل سازمانی به منظور نگهداری و مراقبت اماکن و تأسیسات، کارکنان و وسایلی که به آنان سپرده شده است براساس ضوابط مورد عمل ناجا محول می‌شود.
ماده2ـ در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام ناجا ادامه کار کارکنان در غیر ساعات خدمت موظف ضرورت پیدا کند (جز در زمینه نگهبانی و مواردی که کارکنان از فوق‌العاده مأموریت استفاده می‌نمایند) با درنظر گرفتن افزایش بازده کار، اضافه کار بر مبنای هر ساعت یک صد و شصتم حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده‌های شغل موضوع ماده (165) قانون و حداکثر به میزان یکصد و هفتاد و پنج (175) ساعت در ماه پرداخت می‌گردد.
تبصره1ـ پرداخت فوق‌العاده مأموریت و اضافه کار بطور توأمان ممنوع است.
ماده3ـ کارکنانی که به صورت نوبتی خدمت می‌نمایند (8 ، 12 و 24 ساعته) چنانچه مدت خدمت آنان بیش از ساعات موظف خدمت در هفته باشد به ازای ساعات خدمت اضافی، از فوق‌العاده موضوع این آیین‌نامه برخوردار می‌شوند. اضافه کار کارکنانی که بصورت نوبتی انجام وظیفه می‌کنند در صورت اضافه کاری در نوبت دوم (از ساعت 15 تا 23) و نوبت سوم (از 23 تا 7 صبح) همچنین اضافه کار کارکنانی که در انتخابات، کنترل اغتشاشات، مسابقات ورزشی و برقراری مراسم ویژه فعالیت نمایند به میزان ده درصد (10%) برای هر ساعت اضافه کار افزایش می‌یابد.
ماده4ـ مشمولین دریافت فوق‌العاده محرومیت از مطب در صورتی که بیش از شصت (60) ساعت در ماه در خارج از ساعات اداری به انجام وظایف محوله مشغول شوند معادل ساعات کار مازاد بر شصت ساعت، از فوق‌العاده اضافه کار با رعایت حداکثر سقف تعیین شده در این آیین‌نامه استفاده خواهند نمود.
ماده5 ـ اضافه کار موضوع این آیین‌نامه در چارچوب اعتبارات مصوب در بودجه سالانه ناجا پرداخت می‌شود.
ماده6 ـ با تصویب آیین‌نامه‌های‌اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ در صورت موافقت فرماندهی کل قوا اضافه کار کارکنان ناجا براساس آیین‌نامه مرتبط قانون یادشده پرداخت خواهدشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 28/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18668
تاریخ تصویب :
1387/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت كشور
موضوع :