جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
296-دردعوی چندنفربردیگری دردادگاه که یک نفرازمدعیان هم صغیر بوده ودعوی ازطرف قیمش اقامه شده منتهی به محکومیت مدعیعلیه گردیده و محکوم علیه ازآن استیناف خواسته ودادگاه شهرستان بدون جلب نظردادستان ازنظراینکه قسمتی ازدعوی راجع به صغیربوده است اصداررای نموده تخلف نیست زیراباملاحظه عبارت ذیل ماده 77قانون اصول تشکیلات (درموارد دخالت تبعی وقتی که دعوی درحدودنصاب صلحیه است مدعی العموم به هیچوجه مداخله نخواهدداشت )واستفاده حاکم دادگاه ازماده مزبوره امرنظری است .
حکم شماره 1160-27آذر1311

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1160
تاریخ تصویب :
1311/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :