جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

اصلاحیه بخشنامه شماره6973/86/1 ـ 31/6/1386 26/1/1388 شماره100/2529/9000مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصـویر اصلاحیه بخشنـامه شماره 6973/86/1ـ 31/6/1386 ریاسـت محـترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های عمومی و انقلاب

تبصره ذیل به بند 2 بخشنامه شماره 6973/86/1 ـ 31/6/1386 اضافه می‌گردد:
تبصره الحاقی (25/1/1388) : درصورتی که متهم، مدعی مخلوط بودن مواد مکشوفه با مواد خارجی باشد به هزینه شخصی او مواد مزبور مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره 28/6/1363 ـ 15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نیز ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1377 در کلیه مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام می‌باشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
ج ـ در سایر موارد، درصورت درخواست متهم، وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
د ـ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
هـ ـ در راستای اجرای دقیق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال1376 و مواد 13 و 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، از طریق کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود.
دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18679
تاریخ تصویب :
1388/1/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگاهها
موضوع :