جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
297-ایرادبردادیاردادسرای شهرستان به اینکه درمورددعوی یک نفر بردادستان راجع به اموال یک نفرمتوفائی که بلاوارث تصوروجمع آوری شده بودوبرحسب احضارازطرف محکمه صلح دردادگاه حاضرنشده وپس ازصدورحکم هم مبادرت به اعتراض واستیناف ننموده واردنیست زیرااگرچه دراین مورد چون طرف دعوی دادستان بوده ومشارالیه سمت نمایندگی داشته می بایست در محاکمه ورسیدگی حضوریافته باشدویالااقل درتلوارسال احضاریه واخطارهائی که به اوشده عقیده خودرامبنی برعدم تکلیف به حضوردمحکمه صلح اظهارداردو درست است که مطابق ماده 77اصول تشکیلات عدلیه دادستان درمحاکم صلح دخالتی ندارد ولی ماده مزبوره ناظراست به جائی که اطراف دعوی اشخاص عادی باشندوبمناسبت انطباق باموردی ازموردابلاغ دادستان حق دخالت داشته باشدوشامل موردی نیست که طرف دعوی شخصادادستان واقع شده باشد، بدیهی است دراین صورت دادستان ازاول جزءاصحاب دعوی اصلی بوده و می بایست مقررات راجع به اصحاب دعوی رارعایت نمایدولی به قراردفاعی که نموده معلوم می شودبه عقیده خودبین این دوموردفرقی نگذاشته وعدم حضورش درمواقع مقرره مبنی برداشت یک چنین عقیده بوده وهرچنداین عقیده صحیح نبوده ولی پیروی ازآن تخلف نبوده وقضیه محمول برنظرقضائی است .
حکم شماره 2338-7تیر1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2338
تاریخ تصویب :
1317/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :