جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح مرز بین بخش‌های « قدس» و « مرکزی» شهرستان شهریار در استان تهران شماره 5317/ت38158ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 11/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 66725/42/4/1 مورخ 24/5/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
مرز بین بخش‌های « قدس» و « مرکزی» شهرستان شهریار در استان تهران مطابق نقشه 50000/1 پیوست که تأیید شده به مهر پیوست « تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد اصلاح می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 15/1/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18673
تاریخ تصویب :
1388/1/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :